Klauzula informacyjna dla pacjenta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna Pulsantis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-238 przy ul. Ostrowskiego 3, NIP: 894-26-63-420, REGON: 932629096, KRS: 0000186445 (dalej jako: ,,PULSANTIS”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów, laboratoria analityczne.
 5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia (nie będzie miało zastosowania, jeśli przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego), prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
 7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej i możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla wykonawców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuje się:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Dyrektor Generalny Przychodni Specjalistyczno-Rehabilitacyjnej Pulsantis z siedzibą ul. Ostrowskiego 3, 53-238 Wrocław.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować w następujący sposób:
− pisemnie: Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna Pulsantis, ul. Ostrowskiego 3, 53-238 Wrocław
− pocztą elektroniczną na adres: dg@pulsantis.pl
− telefonicznie: 71 339 42 96

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Dyrektor Generalny Przychodni Specjalistyczno-Rehabilitacyjnej Pulsantis wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@pulsantis.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy/zlecenia oraz w celu jej realizacji. Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy/zlecenia.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym celu przetwarzania danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż do wygaśnięcia podstawy prawnej ich przetwarzania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazane odbiorcom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Nasi partnerzy