Szkolenia Specjalizacyjne

Przychodnia Rehabilitacyjno-Specjalistyczna Pulsantis uzyskała akredytację udzieloną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i jest jednym z pięciu ośrodków akredytacyjnych na Dolnym Śląsku, a drugim pod względem ilości miejsc specjalizacyjnych- ośrodkiem szkolącym przyszłych specjalistów fizjoterapii z całej Polski.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez podmioty będące placówkami medyczno-dydaktycznymi, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w formie 3-letnich studiów podyplomowych. Fizjoterapeuta uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu PESFZ. Opłatę za szkolenie specjalizacyjne i PESFZ ponosi fizjoterapeuta odbywający specjalizację.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, zwany dalej „wnioskiem”;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 3. posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 i spełnia wymagania określone w tym przepisie;
 4. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy);
 3. dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji wraz z pozostałymi oświadczeniami, według wzoru zamieszczonego w formularzu do pobrania, zawierającym załączniki do wniosku;
 5. zaświadczenia o ukończonych szkoleniach podyplomowych (studia podyplomowe, kursy z zakresu fizjoterapii mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych – prowadzone przez podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego dorosłych). W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym, wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne w terminie określonym ustawą.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów spełniających warunki do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów,
 3. opublikowanie jako autor lub współautor: – podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów, – artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,
 4. szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów;

Rekrutację na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii przeprowadza Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/fizjoterapeuci

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji:

Fizjoterapeuta składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, należy składać w terminach:

od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca;

od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia;

UWAGA
Wszystkie składane do postępowania kwalifikacyjnego dokumenty i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty (wniosek z załącznikami) należy wysłać pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
z dopiskiem na kopercie: Fizjoterapia - nabór na specjalizację

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji:
https://www.duw.pl/download/1/37893/Wniosekorozpoczeciefizjoterapia.pdf

Kształcenie specjalizacyjne fizjoterapeutów:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/fizjoterapeuci

Programy specjalizacji dla fizjoterapeutów:
https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/PROGRAM-SPECJALIZACJI-W-DZIEDZINIE-FIZJOTERAPII-aktualizacja-10.11.2021-1.pdf

Nasi partnerzy