Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zarówno zdrowym jak i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu. Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Co to oznacza dla pacjenta? Pacjent zgłasza się do lekarza POZ zawsze, gdy ma problem zdrowotny. To ten lekarz kieruje całym procesem leczenia. Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wyda konieczne skierowania na badania diagnostyczne lub do innego lekarza specjalisty.

Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00

Świadczenia lekarskie realizowane są w formie ambulatoryjnej w siedzibie Przychodni oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie – poprzez porady udzielane w domu pacjenta. Porady lekarskie:

  • w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia,
  • w przypadkach stanowiących realizację kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu z lekarzem nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej

udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

W przypadkach uzasadnionych medycznie, świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

Przychodnia zapewnia funkcjonowanie

Gabinetu Zabiegowego
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 18:00

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury diagnostyczno – terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, pozostające w zakresie zadań i kompetencji lekarza POZ. Do wykonanie powyższych zabiegów konieczne jest skierowanie od lekarza.

Nasi partnerzy